Olaf Bastigkeit

apeirophobia
installationview
Kunstverein Delikatessenhaus Leipzig
2011

apeirophobia
installationview
Kunstverein Delikatessenhaus Leipzig
2011

apeirophobia
installationview
Kunstverein Delikatessenhaus Leipzig
2011

apeirophobia
installationview
Kunstverein Delikatessenhaus Leipzig
2011

apeirophobia
installationview
Kunstverein Delikatessenhaus Leipzig
2011

apeirophobia
model
2011

apeirophobia
concept sketch
2011